Hvordan ser et samarbejdsforløb ud?

Iterative samarbejdsforløb

Et samarbejde med CALDISS foregår som hovedregel iterativt og med mål om at levere en form for produkt (datasæt, program, script eller andet). Dette indebærer, at der ved projektets start aftales, hvad CALDISS skal bidrage med og forsøge med. Ud fra dette aftales en deadline for en endelig "levering" af bidraget samt en række opfølgningsmøder (dato for disse aftales løbende).

Til opfølgningsmøderne præsenteres og diskuteres det foreløbige arbejde. Formålet med opfølgningen er at træffe beslutning om, hvorvidt samarbejdet skal fortsættes, modificeres eller afsluttes. Til opfølgningsmøderne vil et foreløbigt produkt, program eller lignende præsenteres, der giver konkret forståelse for, hvor arbejdet er på vej hen, og hvad der efter hensigten bliver muligt med den endelige levering. På den baggrund træffes beslutning om, hvordan samarbejdet skal fortætte. Hvis produktet er nødt til at blive modificeret i sådan en grad, at det ikke længere falder inden for den oprindelige projektbeskrivelse, vil samarbejdet blive afsluttet. Et nyt samarbejdsforløb kan herefter aftales.

Opfølgningsmøderne har samtidig til formål at give projektdeltagerne indblik i metoderne og teknikkerne, som bliver anvendt. Afhængig af relevans og interesse aftales en workshop også gerne, hvor projektdeltagere lærer at arbejde med de specifikke metoder og teknikker.

Til sidst i forløbet leveres det endelige produkt. Et produkt er ikke ensbetydende med, at de bedste løsninger er fundet eller alle muligheder er indfriet. Et endt samarbejdsforløb giver derfor ofte anledning til nye samarbejdsforløb, hvor man arbejder videre med et produkt eller en ide. Afhængigt af resultat ses det gerne, at projektdeltagere holder seminar i CALDISS om erfaringerne i projektet.

Forløb

 1. Introduktionsmøde: Et møde holdes på baggrund af henvendelse med umiddelbar projektide. Til mødet diskuteres muligheder, roller samt ideer til muligt indhold i produktet, som skal leveres ved deadline. Endelige deadline, frekvens af opfølgningsmøder samt dato for første opfølgningsmøde aftales. 
   
 2. Opfølgningsmøde (gentages afhængig af aftalt frekvens): Det foreløbige arbejde præsenteres og diskuteres. Projektdeltagere gives indblik i og lærer om metoder og teknikker. Der træffes beslutning om, hvorvidt samarbejdet skal fortsættes, modificeres eller afsluttes. Det aftales desuden, om der skal arrangeres workshop inden for brug af metoderne og teknikkerne anvendt.
   
 3. (Evt.) Workshop: Projektdeltagere gives dybere indblik i metoderne og teknikkerne, som CALDISS anvender i samarbejdsforløbet.
   
 4. Levering: Det endelige produkt leveres. Evt. oplæg aftales. Relevans af nyt samarbejdsforløb diskuteres.
   
 5. (Evt.) Seminar i CALDISS: Projektdeltagere og CALDISS deltagere holder oplæg omkring erfaringerne.

 

Varighed

Et samarbejdsforløb med CALDISS har typisk en varighed på 2-6 måneder.

 

CALDISS - Fibigerstræde 5, lokale 37-41 - 9220 Aalborg Ø - Find vej